is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek [...]. Zeventiende(-agttiende) deel. GA-GEY (-GYZ).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 GELOOFSVREDE.

„ ghelijck ghequalificeert daer toe noemen, kiefen ende doen „ bedienen alfulcke officie daer toe -hy fal bequaem gheuon„ den worden: dies fal alfulcke genomineerde ende ghecofene „ fchuldich zijn te doen den eedt van oudts tot fijnen dienfle „ ftaende, ende daer en bouen fweeren wel folemneiijck t'on„ derhouden defen Religionf-vrede, fonder andere ceremoniën „ daer toe te gebruyckene. Ende foo verre in eenighe eeden „ tzy van Magiftraten, oft andere publicque dienften ende ofh> , cien eenighe claufulen begrepen zijn, aftringerende tot obfer, uautie oft conferuatien van eenighe fekere religie, fullen de „ felue gheomitteert worden,

„ Sal voorts eenyeghelijck gehouden zijn d'Ouerheyt ende „ Magiflraet van defer ftadt alle behoorlijcke reuerentie ende „ obediëntie te draghen, de felue alleffins te affiflereue int „ vanghen ende ftraffen van alderhande oproerighe, feditieufe, „ ende funderliiighe vande ouertreders van defer Ordonnan-

„ cie.

„ Ende oft geviele (d'welck Godt verhoede) datter yemant „ waere die contrarie van defe Ordonnancie dede, of der fel„ uer int gheheele oft deele teghen quame, oft yemanden eenighe ftoorniffe, quellinghe oft fchandale acu dede, foo is gheordonneert van wegen als voore, datmen van ftanden „ aene fal procederen tot apprehenfie vanden ouertredene naer , ouder ghewoonte: Ende op dat d?examinatie ende informa „ tie fonder achterdeneken ofte wantrouwe gefchiede, fo felen „ die vande voorf. religie refpectiue moghen committeren twee „ notable verftandighe mannen, liefhebbers vande ghemeyue „ rufte, om in hennen prefencie de voorf. Informatie byde „ heere ende byde Weth ghenomen te worden : Om t felue „ ghedaen voorts gheprocedeert ende geordonneert te worden naer behooren,

„ Onder ftondt ghefchreuen: „ Defe Ordonnancie inde Raedcamere der Wethouderen der „ ftadt van Antwerpen gelefen zijnde, is bij den feluers „ gheordonneert datmen die fal publiceren. A&uin ia Ju„ nij, anno 1574.

r,:e pi\efe;ite.

Marticy.

Poinc;