Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^03 GOOILAND.

De grond van Gooiland it hoog, zandig, en niet overal even vrugtbaar, als ten grootften deele met heigras bewasfen, waar op eene menigte fchaapen geweid word, welker kudden en geringe Hallen men hier overal op de eenzaame heiden, doch meest naar den kant van Hilver/um, verfpreid vind. Egter zijn 'er rondsom alle de Dorpen zeer fchoone Akkers, op welke, behalven haver en garst, voornaamlijk rogge en zeer fchoone boekweit , in vrij grooten overvloed wast; 't welk ook gelegenheid geeft om 'er Bijen te houden, die goede honing en wasch geeven. De Gooilanders zijn gewoon, hunne bebouwde Landen, Enghen te noemen, in onderfcheiding van de hooge hei; aldus is 'er de Naarder en Busjumer, de Huizer, de Hilverfummer, de Blarikummer en de Laarder Engh. Deeze verfcheidenheid van grond lokt Jaarlijks veele Inwooners der omgelegene Steden en Plaatzen naar Gooiland, om den bloei der boekweit te befchouwen, en zig te verlustigen met de bevallige gezigten deezer Landsdouwe, die om haare menigvuldige veranderingen eene aangenaame verwonderinge baaren, in zulken, die zelden of nooit anders dan laage weilanden gezien hebben. Hier vertoonen zig tusfchen de ruwe heide, op de heuvelen en in de daalen, de vrugtbaarde Akkers, fommigc bezaaid, fommige af. gemaaid, anderen met een witten bloeifein bedekt, die men zig als een Zee van melk kan verbeelden. Op de hoogde heuvelen befchouwt men, als in een oogenblik, de Zuiderzee, het laage Waterland, de Blaauwe Veluwe, Heiden, Bouwlanden, Weiden en Bosfchaadjcn: zo dat het Oog naauwlijks weet, waar het zig zal heenen wenden, waar het zig wil aftrekken, om geene der bekoorlijke vertooningen cn verfchieten te misfen. Onder de heuvelen word wel de voornaamde gereekend en^neest bezogt, de Kooltjes-- of Tafelberg, waar op een ronde tafel van blaauwen deen geplaatst is, in welken zestig naamen van Steden, Dorpen, Gehugten, Sloten en Heerenhuizen, ieder volgens de (treek, daar men ze zoeken moet, zijn ingehouwen, en van welken ook het meeste gedeelte, bij helder weer, kan gezien wprd.en, Deeze Tafelberg, benevens den Seisjesberg en den Leeitvepb?rg, alle niet verre van het Dorp Huizen geleegen, Üjfl de hoogde heuvelen, in deeze landftreek, Tusfchen Hi/ver-

fym en ''iQravtkmd. is och het Trtwpcnttriit, dat zeer beval.

Sluiten