Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOOILAND.

505

die zij te gader leggende hebben op Gonilard, ongedeeld zal blijven ten eeuwigen dage, ten ware zij die aan beide zijden eendragtelijk gefcheiden wilden hebben, behoudens al zulke flagen, als in voortijden, tot hun beider moedwille gedeeld zijn, welke gedeeld zouden blijven. Bij Naarden, Laren, Blarikum, Huizen en Hilverjum zijn Gemeenten of Meenten; maar de Opgezeetenen deezer diftricten zijn niet tot het beweiden van hunne bijzondere Meenten bepaald, maar ieder Erfgooier mag fchaaren op welke Gemeente hij wil; onder welk regt Busfum mede begreepen is. Zij leggen alle onder algemeene keuren, die men Schaarbrieven noemt. Vijf fchaarbrieven zijn 'er wegens de gemeene weiden. De eerfte is van den Jaare 1404, de volgende zijn van de Jaaren 1442, 1455, 1568, en de laatfte is van den 9 Maart des Jaars 1741. In deezen word bepaald, hoe veel runderbeesten, paarden, fchaapen en verkens, ieder naar gelang mag weiden. Muider berg heeft mede een Gemeente met regt van fchaaringe. Over de geregtigden tot de gemeene weiden of fchaarweiden, is menigmaal gefchil geweest. Zij moeten landwinninge of landweeringe hebben, dat is, landen bezitten, en die bebouwen. Zij moeten ook man uit man in Gooiland gebooren zijn; doch dewijl 'er fchaaringe verleend is, aan fommige bijzondere Huizen, Landhoeven en Geftigten, zo heeft men in gefchil getrokken, of naamlijk deeze Huizen geregtigd zijn tot de Meent, zonder dat de bezitters geboorene Gooilanders zijn. In de verdere bijzonderheden, omtrent de keuren over de gemeene weiden, kunnen wij niet treeden (*).

Tot de beltiering der gemeene weiden , word Jaarlijks, op den 27 Maart , te Naarden op het Stadhuis , eene vergadering van Stad en Land van Gooiland gehouden, beftaande uit

drie

(*) Dit alles hebben wij getrokken uit medegedeelde be-. rigten, beftaande, behalven de bovengemelde gejehreevene Handvesten, uit zeker Advijs van de Rekenkamer, aan de Staaten van Holland, Sententie van den Grooten Raad van Mechelen, en andere gefchriften.

Sluiten