Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II BOEK XX» DEEL. § 12. n+26. 235

KuiverHjk » maar ook, die'té^eazekérên'bepaalJen dag moeten overgegeven worden .peregr. de Fideicomm. Art, XL. n, 1. en vervolg, zie beneden XXU. Z>, % 37. Vervolgens moet 'er opgemerkt worden, dat goedereri, welker fideikommis van een indien of een' dag afhangen , die zeer onzeker is, intusfchen te recht mogen vervreemd worden, en dat de erfgenaam in dien tusfchen-tijd die goederen in zijn bezit hebbende daar van volkomen meester is,zoo even* wel, dat hij dezelven willende verkoopen, denkooperzulks begeerende, moet borg ftellen, ingevalle de vervulling^ van den "dag aan het iideikommis gehecht te eeniger tijd mochte gebooren werden feregrin. dé Fideicommisf, addict. Anti XL. n. y. pag. 504.

« Mag niet meer daar uit behouden,] Een erigenaam be: last zijnde, 'het gene van de ervenisfe zal 'overfchieten, overtègeeven, mag niet meer dan drie vierdebpmaaken, ën moet een vierde overhouden, zoo als de groot terecht aanmerkt- gome Zr RefihT, 1. Cap. v. m 16. zoo als men mede vindt' geadvifeerd-'in het Vervolg óp de Holl. Konfult* en Adv. cxv. bl. 375, al ware hem-ifi 'c gemeen 'de macht gelaaten, om de goederen te mogen vervreemden Nederl» Advisb, iv. D. Konf. ccxliv. bl. 719. aan het einde.Utr. Konfult. in. V, Konf. xxvin. n, 13. Holl. Konfult D, V. Konf lix. bl.igg. schomak. Konf. Cr Adv.i i, Z>. Konf, xux. n 89.cn 't Vervolg op de Holl. Konf en Adv. lxxxiv. bl. 247. het gene ook-alzoo b1) het Hof van s axeu inden jaare 1600. is- gewezen carpzov. Jurisprud,for.?. 111. Confl. Vin. Defin. xxxvu. üoch-deeze vrijheid om drie vierde deelen wegtemaaken is te:vërltaah van vervreemdinge, die de bezwaarde erfgenaam bij levenden lijve, en nkr bij uiterften wüle * dóet Holl:Konfult. v. D«Konf,cci.ni. bh 74$. Haï Gg 2 en

Sluiten