is toegevoegd aan je favorieten.

Jean Calas; treurspel. Met deszelfs geschiedenisse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I9<5 GESCHIEDENISSE

Zy zagen zich genoodzaakt een tweede oordeel te vellen, dat het eerfte even zo fterk tegenfprak: namelyk, de Moeder, Pierre Calas, de jonge Lavaisse en de Dienstmaagd op vryë voeten te ftellen. Maar, daar hen een Richter te gemoet voerde, dat dit oordeel noodzaaklyk meêbragt, dat zy zich zelfveroordeelden; dat, daar alle aangeklaagden beftendig op den tyd der voorgegeevene moorddaad te faamen geweest waaren, de loslaating aller overlevenden de onfchuld des reeds gerichten Vaders, onwederfprcekelyk bewees; zo beflooten zy, om Pierre Calas zynen Zoon, te verbannen. Deze verbanning fcheen even zo tegenftrydig, zo ver ge-

zogt

daarna op het rad gelegt had, bad hy op nieuw tot God, en fmeekte hem, om zyne Richwren zynen dood niet toe te rekenen, verhief zich door zyn eigen lyden tot de verhevenfte betrachtingen, en riep Pater Boukses de volgende woorden toe: „ Ik fterf on„ fchuldig: Jezus Christus de onfchuld zelve, ftierf nog een gi u„ welyker doodflraffe. God llraft aan my de zonde van den onge ■ „ lukkige, die zich zelve richtte; hy ftraft hem aan zynen Broeder „ en aan myne Vrouw: hy is rechtvaardig, en ik bid hem in zyne

„ tuchtiging aan maar de jonge Vreemdeling, die ik myne ach-

„ ting meende te bewyzen, terwyl ik hem 's avonds ten eeten ver„ zogt; deze goede Jongeling, de Zoon van den Heer Lavaisse, n ll0e heeft de Voorzienigheid hem mede in nayn ongeluk kunnen in-

„ wikkelen?" terwyl hy nog fprak, vloog de Capitoul David,

t>vx zyn werk te kroonen, op het Schavot, en riep.- „ Booswicht, „ ziet gy de brandftapel niet, die fpoedig uw lyf tot asfche zal ver„ teeren? fpreek de waarheid!" In plaats van antwoord, keerde Calas met veele moeite zyn hoofd om, en zag de Scherprechter aan : deze floeg en de onfchuldigen gaf den geest. Zie de Spicicu: Fa&i uit de Schriften der beide Rechtsgeleerden, de Heeren l'Oi •eau, de Mauleon en Elie de Beaunomt.