Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 ISBRANDI, (EKO) ISSELT. (MICHIEL van)

gen van het Vaderland. De voortreffelijke Staatsman wierdt te Stiens begraaven. Hij liet eenen Zoon naa, isbramd mellinga, ook wel Dr. isbrand eekes genaamd. In November des jaars 1607 tradt deeze in 't huwelijk niet katharina viersen. Bij uiterften wille, eenentwintig jaaren laater door deezen gefield, begeerde hij in zijns Vaders Graf te worden bijgezet.

Zie winsfAiiüs en te water.

Isssselt, ('michiel van) geboortig te Amersfoort, was zeer vermaard in de Zestiende Eeuwe, uithoofde van zijnen ijver voor de Leere der Roomfche Kerke. De noodige kundigheden, tot het bekleeden van den Geestlijken Hand, verzamelde hij te Leuven. Zedert wierdt hij Paftoor te Nieuwmegen. Den voortgang der Hervormde Leere met geene goede oogen kunnende aanzien, en onmagtig om dien te fluiten of te keeren, verliet hij zijn Vaderland, nam eerst zijn verblijf te Keulen, en vervolgens te Altona. Hier eindigde hij zijne dagen , in Oclober des jaars 1597. Hij heeft verfcheiden Werken nagelaaten, onder andere eenen Mercurius Gallo- Relgicus: eenigzins in den zelfden fmaak, als zedert en nog heden Hifloriefchriften worden uitgegeeven.

Zie valerius andreas, Bibl. Belg.

Tta, (pieter adriaanszoon) van Viisfingen, een beroemd Zeeheld. Niet lang naa de oprichting der Nedërlandfche Westindifche Maatfchappije , deedt hij aan dezelve zeer gewigtige aienften, ais Kapitein van een Oorlogfchip, door bet toebrengen van af breuke aan de Spaanfchen , en het binnen fleepen van kostbaare laadingen in de Vaderlandfche Havens.

Zie de laat, Verhaal van de IV. I. Comp.

K.

Sluiten