Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEDENBERG. (GILLES van) %

-Voerd, en in een vertrek van het Hof opgeflooten. Dit gefchiedde op den zelfden dag, op welken men de Heeren van .oldenbarnevèld , iioogerbeets en de groot in verzekering hadt genomen, 't Leedt eenigen tijd, eer men hem ondervraagde , naa dat zulks alvoorens reeds te Utreeht was gefchied. Zommigen hebben aangetekend, dat men, niet naar genoegen gedaagd zijnde in het bekoomen van antwoord, hem met den Pijnbank dreigde. De Fiskaal van leeuwen , door bewerking van ledenberg, voor acht jaaren afgezet, doch nu herfteld, zou, meent men, het fchcrp onderzoek voornaamelijk aangeraaden, en alzo tot 's Mans ontijdig einde aanleiding gegeeven hebben; hoewel anderen dit fiellen op rekening vah bewustheid van fchuld en vreeze voor openbaare draffe.

Hoe 't zij, naa dat de Fiskaalen van leeuwen en sylla, op den tweeëntwintigden September des Jaars 1618, den Heer ledenberg, in zijne Gevangenis, ondervraagd hadden, begaf' deeze, naa dat ze vertrokken waren, zich in een vuurig gebed. Naa hetzelve delde hij in handen van zijnen Zoone, wien men hadt vergund hem gezelfchap te mogen houden, een open briefje, in de Franfche taaie, welke deeze niet verftondt. Hij belastte hem, hetzelve zorgvuldig te bewaarenf 'er nevens voegende, zich niet te moeten ontrusten, ingevnlle hij in den nacht eenig gerugt hoorde , alzo hij, veelligr, den aandrang der natuure zou moeten voldoen. Ondertusfchen wierdt 'er dien nacht niets vernomen. Doch in dien van den iacht- en negenentwintigden hoorde de jonge ledenberg zijnen Vader zulk een ongewoon geluit daan, dat hij ijlings oprees en om licht riep. Een treurig fchouwfpel vertoonde zich aanzijn oog. De elendeling wentelde in zijn bloed en was alreeds overleeden. Met een Broodmes hadt hij zich zeiven twee wonden in den Buik toegebragt, en daar naa den hals afgefneeden. De inhoud van het Briefje, zijnen Zoone ter hand gefleld, liep in deezen zin: „ Ik weet dat men geneigd is^ in „ mijn perfoon een voorbeeld te dellen , mij te verhooren „ tegen mijne beste vrienden, mij te pijnigen, daar naa mij „ te overtuigen -van tegenftrijdigheden en valschheden, gelijk ,, men fpreekt, en vervolgens op punten en kleinigheden een Schandvlekkend vonnis te bouwen: want zo moet men hanI Ca „ de-

Sluiten