Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Befcbryvinge van 't S TADHüIS lyker, van dezen dienft, kan aantoonen. Dit Gebouw komt ons voor, op de groote markt gemeenlyk den Dam genaamt; welk plein, behalven dit Huis, ook pronkt, met de niéuwe Kerk, en de eerfte Stads Waag,

Eer wy overgaan tot de befcbryvinge van dit Gebouw, zal het met ondienftig zyn eene fchetze te geven, van het oude Gebouw, dat hier voortyds tot deezen dienft was opgerecht; om den befchouwer de verandering te doen zien hoe het teegeriwoordige by het voorgaande uitmunt. Tot beeter vergelyking van die beide deelen wy de af beeldzels meede: zynde het oude afgeteekent na het fchildery, daar Van m de Kaamer der Achtbaare Heeren Burgermeefteren te pronk hangende; en het nieuwe, naar zyn teegenwoordigen ftand , op nieuws afgefchetft.

Het oude Stadhuis ftond op het zelve plein daar het tegenwoordig ftaat, doch meer voorwaards naar de Waag en Kalverftraat. Het was een vierkant Gefticht, en rufte met de voor en zydgeevel , op verfcheide fteene kolommen , welke ter weêrzyden, eenige voeten van malkander Maande, een overdekte ruimte maakten. De voorgevel, en de Vierfchaar, waaren van witte gehouwen fteenen opgemetzelc, en pronkten aan de voorzyde, met drie groote openingen, of vierkante venfters. Deeze verdieping wierd gedekt door eene fchuins oploopend

Sluiten