Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN VOORZEGKUNDÊ. £

wikkelde voorfpeHirigen uit de fterren , in zeker Werk, öp naam van den beruchten A/troIoghe i>] ludeman, (doch van welk werk federc een ander zich als Schryver heeft bekend gemaakt,) uitgegeven, hebben in onzen tyd opmerking veroorzaakt; aan verfcheidenen weder eenige vooringenomenheid voor de Aflrologie of Sterrenvoorzegkunde ingeboezemd ; fommigen lieden , zeFs van kunde en geleerdheid, daarop heimelyk eenigen prysdoen «ellen; en de by velen reeds lang verdoofde zucht tot zulk eene wetenfehap, welke men over het algemeen voor ydel hield [c], we. derom opgewekt, en eenigermate doen herleven.

Dit bepaalde ook myne aandacht nader daarby, en fpoorde my te meer aan tot een vernieuwd onderzoek: gaarne wil ik U, thans, eenige over dit nuk by my zelve gemaakte aanmerkingen, ter overweging mededeelen.

••• -*T>v.-\v.Vi o-. •$f*mvtx>\ as" ./ryw aao-.iïp. Niemand zal denkelyk een onderzoek van dezen aard vreemd vinden, als ware die geheel buiA 3 ten

t. Mo&EKt, word het artikel van AftrohgU iuticiair, du, bedoren : Tout h mond, „onvhnt tnfi„, gllt /'AJlrohgi, .,, wt Qttni, frhtit, *> inctruifie.

Sluiten