Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HEIR. XII: 25. 21

na dien tijd, ftond te gefchieden, tot dat de tegenwoordige waereld-eeuwen zouden zijn afgerold, en dat groote woord: ziet ik maake alle dingen nieuw zijne volkomene vervulling zou ontvangen hebben. Ook fprak hij door de hoor- en zichtbaarenederdaaling van den Geest op den beroemden Pinkfterdag, en door de wonderdadige taaigaven van denzelven, aan de Apostelen, buitengewoon en luisterrijk, van de Hemelen. — Jaook, in de waarmaaking zijner geduchte bedrijgingen, aan de Joodfche Natie, fprak hij door verftaanbaare daaden, van zijnen troon, zo luide, dat geheel de waereld het heeft kunnen hoo-

ren. Maar 't geen gewoonlijk gefchied, is dit:

Jezus fpreekt tot ons, door zijne begeeste tolken, zijne kruisgezanten, welke hij door de breedte der Aarde heeft heên gezonden, om te leeren wie hij voor Adams kinderen is — en wat zij jegens hem doen moeten. — Hij heeft na dat hij uit den dood herreezen was, en gereed ftond ten troon te ftijgen, (b~) hen geboden den volke te prediken, en te betuigen dat hij is de geene die van God verordineerd is, tot een Richter van leevenden, en dooden £rV. — Opgevaaren zijnde boven alle Hemelen, om alle dingen te vervullen — heeft hij, om door hen van zijnen troon te fpreeken, zommige ge geeven tot Jpostelen, Profccten, Euangelisten, Herders en Leeraars; tot de volmaaking der Heiligen, tot hei werk der bediening, 't welk Jezus, als den Apostel onzer

be-

(k) Hand. X: 4c. Scqq. vergelijk Matth, XXVIil/i jg en 19.

B 3

Sluiten