Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOERDEN.

25

ftand gedaan te hebben. Immers vinden wij dat in het Verdra* geflooteu tusfehen willem van Utrecht, en jan den I, Graaf van'Holland, Zoon en opvolger van den ongelukkigen Graave kloris den V, Woerden aan den Graave als een Leen wierdt opgedraagen, „ om'er, naar zijn welgevallen, eenen man in te zetten, die den Bisfchop hulde en Leen" mans-dienften doen zoude." Graaf jan de II, zich van die afhanklijkheid willende ontflaan, maatigde zich het regt aan om Woerden, aan zijnen broeder guy van Henegouwen, ter Leen op te draagen. Doch de Bisfchop, in wiens hand beter de Krijgsbevelhebbers- dan de Geestlijke Herdersftaf voegde, het regt van zijnen Zetel willende doen gelden, nam dit zo euvel, dat hij, gewapenderhand, eenen inval in Holland deedt, met oogmerk om niet flegts Woerden, maar gantsch Holland, aan zjjn gezag te onderwerpen. Woerden met het omliggende land leedt den eerften aauftoot, daar alles te vuur en te zwaard verwoest wierdt. Doch hem mislukte zijn eerzuchtige toeleg, daar hij, in deezenveldtogt, zijnen dood vondt, in een gevegt tegen de Hollanders. Guy van Henegouwen, zedert op den Bisfchoplijken Zetel van Utrecht verheven , behieldt aldus zijn regt op Woerden, tot aan zijnen dood, in denjaare 1 3 17 voorgevallen; wanneer het, door Graaf willem den III, aan het Graafïchap van Holland wierdt getrokken. In denjaare 1374 wierdt de Stad door de Utrechtfchen belegerd; doch in hun oogmerk, ter bemagtiginge derVestinge, niet kunnende flaagen, moesten zij, in zo verre, onverrigter zaake aftrekken: niet, evenwel, zonder alvoorens de Voorflad en eenige Sterkten te hebben in brand gedoken. Volgens het verhaal vanheda, zou Hertog willem van beyeren, de zesde van dien naam onder de Hollandfche Graaven, aan zijn broeder jan, verJtoozen Bisfchop van Luik, de vrijheid hebben gefchóüken , om in de Stad Woerden eene veilige verblijfplaats en flaapvertrek te mogen bouwen; welke Bisfchop, vervolgens, aldaar een Slot zou getimmerd hebben. 'Er moet, derhalveu , tusfehen het Jaar 1 3 74 en het Jaar 1407, indien dit verhaal B 5 met

Sluiten