Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

igo ZEELAND.

den n.ogen doen. Van dit Regt zijn zo wel de R.entmeester, als Burgemeesters en Schepenen in bezitting gebleeven pv-r geaeel Bewester. Schelde , tot den tijd der Spaanfche BeroJner,; wanneer Vli.fmgen en Veere zich bij tijds hebbe de gevoegd aan de zijde des Prinfen van orakje , en die van Middelburg daar toe niet zijnde gebragt, dan naa eene belegering van twee jaaren, en de Prins de twee eerstgepo mrie -Steden aüeszins willende begunfligen, in 't Jaar 1574, eene verdeeling van 't Regtsgabied over 't Eiland van Walcheren gemaakt heeft , waar bij den Rentmeester geheel Walcheren wierdt ontnomen, 't geen verdeeld wierdt onder de Stc-den Middelburg, Vlisfingen en Veere, zonder benaaeelinge vSn Domburg en Westkapelle, die hun Grondgebied behielden, en in hun geheel bleeven. De Stad Geer, hier uit haar voordeel beoogende, heeft ook getragt het Re^tsgebied over Zuidbeveland den Rentmeester te onttrekken, en te brengen aan haaren Baljuw en de Wet aldaar; doch de Prins heeft haar daar in niet te wille geweest; maar integendeel. verklaard , dat zulks de Wet van Miadelburg toekwam, en daar, als van ouds, moest geoefend worden; zedert weiken tijd zij den Rentmeester en die van Middeliurg ongemoeid gelaaren hebben.

De Rentmeester, aangemerkt als Hoog Baljuw, is de eerfte Graaflijke Officier van Zeeland. Hij heeft zijne Stadhouders en Dienaars in de bijzondere Kwartieren vau zijn Regtsgebied, maar zelfs houdt hij zijn verblijf te Middelburg, daar bij ook het Komptoir der Graaflijke Domeinen houdt, in woker bellier het tweede deel zijner Amptsbezigheid beftaat; zelfs fchijnt in vroeger tijd, eer hem de Crimineele Jurisd'tt e over het Platts Land gegeeven was, het geheel? Ampt alleen in de beheeringe der Domeinen en Leenen beflaan te hebben. Tot de Graaflijke Domeinen, die tegenwoordig nog ontvangen en verantwoord worden, behooren 4e Perfie» der Tteuden, de Tol van Trzijkeroort. de Tiende t>enmng der Stedelijke Excijnzen op Wijn, Bier. Zout9 maaie en Kraane, Recognitiën en Erfpagten, Pagten van Hutzen, Schorren, Visfcherijen en Veeren, 't Baakengeld, V Inkomen van ver&ogte, geredimeerde, gelofte, verbeterde.

Sluiten