Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 DE JALOERSCHE MINNAAR;

LEONORA.

Ja, gy fprcekt wel, gy brengt my beter zyne woorden over dan zyn hart. ■ Zyn wanhoop komt niet

voort door my verdacht gehouden te hebben, maar om dat hy my niet heeft kunnen overtuigen ; want, de ondankbaare gelooft my altoos ongetrouw te zyn. — Doch verder?

JACINTE.

Verder heeft hy my gezworen, dat, zo ik hem 't leven wilde fparen,"ik hem, dezen avond, een onderhoud moest bezorgen . . met. . . . u.

LEONORA.

Een onderhoud met my ! Hoe kan hy zo vermetel zyn dit te hoopen!

JACINTE.

6! Ik heb hem niets beloofd, en dcwyl gy hem niet meer zien wilt, ga ik hem zeggen dat zulks onmogelyk is. LEONORA, twyffelachtig.

Jacinte!

JACINTE.

Ik vlieg, mejuffrouw !

LEONORA. Neen luister. . . Ja. . . Ik wil hem zien.

JACINTE.

! Hem zien?

LEONORA."

Ik ken Don Alonzo. Zyn hoogmoed zou door eene weigering te veel gevleid worden. — Hy zou denken da,t ik geen maeds genoeg bezat om zyn byzyn te verdragen. — Maar hy zal zien waartoe ik in Haat ben'.

dat

Sluiten