is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. Vijf-en-dertigste deel. ZUIL-ZYP.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUTFEN. (De Stad)

69

September des Jaars 1788 hadt de Stad ongemeene ftaatelijkheid ten toon gefpreid, ter onthaalinge van den Prins mee zijtoe Echtgenoote, ter gelegenheid van een bezoek, 't welk der Kasfe op eene aanzienlijke fomtne gelds te ftaan kwam. Nog in dat zelfde jaar, wierdt, op Voorflag der Stad en van het Kwartier, ter Staatsvergaderinge bedoren, op de Provinciaale Gelderfche Munt een Zilveren Medailje te doen Haan, voor alle de Stemhebbende Leden van het Provinciaal Hof en de Rekenkamer, als mede voor alle derzei ver Eerfte Dienaaren, „ uit hoofde", dus luidde het S:aatsbefluit,

van derzelver ftandvastigheld in het behoud der Repu„ bliek"; met andere woorden, om hun aankleeven van het Huis van Oranje. Met het vervaardigen dier Eerepenningen maakte men allen mogelijken fpoed; op den Gelderfchen Landdag, in de Maand Augustus des Jaars 1780, te Zutfen gehouden , wierden zij, op last der Gelderfche Staaten, door de Raads-Sekretarisfen, aan alle de Leden en Staatsdienaars dier Vergaderinge, tot een gedenkteeken, uitgedeeld. Op de Medaiije vertoonen zich drie Vrouwenbeelden, houdende de Wapens der drie Kwartieren, Nymegen, het Graaffchap Zutfen en Veluwe. Op het Voetftuk ziet men het Wapen der Provincie Gelderland, met dit Latijnsch Orofchrift: ut rupes immota manet : Zij flaat pal als een Rots,' en aan de Ommezijde: repub. ab ikteritu. servata. ord, D. G. et. C, Z. L. f. 1788 , omvlogten met Lauwerkranzen. ZeveB van deeze Gedenkpenningen wierden van Goud vervaardigd, voor den Stadhouder, zijne Echtgenoote, de drie Kinderen, den Koning van Pruisfen en den regeerenden Hertog van Brunswijk. Ook hier uit blijkt genoeg de bedoeling deezer gifte. /

Hier mede eindigen wij ons Verflag , wegens de meest merkwaardige bijzonderheden, de Hiftorie der Stad Zutfen betreffende. Thans gaan wij over tot eene Befchrijving, haare uit- en inwendige gelegenheid betreffende.

Zutfen, gelijk wij boven reeds hebben aangemerkt, ligt aan de rivier de T>fel. Een Stroompje, de Berkel of Bor. kei genaamd, ui: West falen afkomftig, verdeelt de Stad in tweededen, de Oude-Stad en de Nieuwe ■ Stad geheeteH.

E 3 Het