Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWOLLE.

223

sneene affcnaffinge der ingeflopene misbruiken, en het daarftellen eener Grondwettige Heritellinge, zo lang mer flegts bier en daar de takken befuoeide, en den wortel des kwaads onaangeroerd liet voortgroeien. Op deeze onderftelling rustte een Verzoekicbi iK, 't welk te Zwolle, gelijk ook in de twee andere Overijsjelfche Hoofdlieden, ter onderteekeninge wierde aangeDoden. Het behelsde de volgende hoofdpunten „ de n Affchaffing des Regeerings-lleglernents van den Jaare 3> 1675. — Dat de Regeeringen der Steden en Meentens uit p haar midden, eene Commbile zouden formeeren tot hei „ opfpooren van alle oude Regten en Privilegiën. — Dat'de Burgerijen, tot het opgeeven hunner Bezwaaren, zouden) „ worden opgeroepen — Dat de Meentens de vrije keuze „ vao Schepenen en Raad zouden hebben. — Dat de Bur„ gerij doji Klekeri, uit het midden van hun bij looting „ te verkiezen, oe Gemeenslieden zouden aanftellen; en heC „ kegt aan zich benouden om onwaardige Reprefentanten, „ uit het Ucnaara der Meentens te verwijderen, en af te „ zetten."

Het kon in een Gewest, waar het Vrijheidsvuur dermaate onder de Burgers gloeide, waar zo veele Regenten 't zelve aanblaasden, aan geene Tekenaars ontbreeken; en ontmoette de geteenenda VetzoekfcGriften, in deeze drie Hoofdlieden, een ailergunftigst ontaaal. Uit Raad en Gemeente wierde eene Commisfie benoemd, om met Gecommitteerden uit de Burgerij, een Plan tot een verbeterd Regeerings-Reglement te beraamen. Dan het ontbrak niet, inzonderheid te Zwolle en Kampen, aan lieden, die niets onbeproefd lieten om deeze Onderneeming te dwarsboomen en te ondermijnen, dooi bet zaad van tweedragt rustenen Regenten en Regenten, tusfchen Burgeren en Burgeren, en tusfchen Regenten en Burgeren te zaaijen, 't geen weelig opgroeide bij het inleeverea en beoordeelen der Bezwaaren; onder de Voorftanders van het Patriottismus heerschte, bij wijlen eene droevige verdeeldheid.

Niet bij den enkelen Voorflag bleef de zaak, betreffende de Affchaffing van het Reglement op de Regeering, Eene gun. flige bejegening hadt het Verzoekfchrift te Zwolle ontmoet,

en

Sluiten