Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3(j De GROOTE BELLIZARIUS, ZESDE.TOONEEL. Bellizarius, Justiniaan, Narcis.

HNa rces. et oproer, groote Vorst, verdubbeltzynen loop, Tot ftuiting van 't gevaar beb ik geene andrehoop Dan een verhaaste hulp, op dat uwe Adelaaren (ren. De drift van 't Volkweêrftaan, en'tonweêrdoenbedaaIk wacht op uw bevel, wyl't, dus, gefchapen ftaat Dat ik, met rede, ducht of't reeds niet is te laat.

Justiniaan. 'k Zie Bellizarius : hy flaapt: en hem te ontwaken Uit dees gewenschte rust, zou my aan 't harte raaken; Ikfluimer hier met hém; die zyne ftilte ftoort Beledigt my metéén, wyl my zyn deugd bekoort. Al had het gantsch Heelal myn' ondergang gezworen. Zo lang ik, door zyn' arm, zie mynen zetel fchooren, Trotfeere ik allen ramp; hoe 't Volk ook blyft verzet. Het moet, zo dra hy fpreekt, gedwee zyn voor myn wet. Laat, ondertusfchen, al wat nodig is beftellen : ik zal hier mynen vriend in zynen flaap verzeilen, En , als hy is ontwaakt, my voegen naar zyn' raad, Om zorg te dragen voor 't belang van mynen Staat. ZEVENDE TOONEEL. Justiniaan, Bellizarius.

OJus tiniaan. glorie der Natuur en de eeuw Waarin wy Ieeven, Die.boven menig Vorst, moestzyn ten Troon verheven, Indien men all' het heil, veroorzaakt door uw trouw. En 't nut van uwe deugd, naar eisch vergelden zou , Van waar ge ook wezen moogt, en uit wat bloed gebooren,

Gy zyt een Hemelgaaf tot wéldoen uitgekoren; Vermits het hoogfte goed in 't goddelyk gelaat Dat ons, door u, befehynt, gelyk gezegelt ftaat.

Bellizarius, ah of hy droomde. Heb ik voor u verheert, ondankbre Théodore,

' Den

Sluiten