is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegzels op het vaderlandsch woordenboek [...]. Oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. A-B.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

AACKMARYP.

maat ftelde geheele Dorpen onder brandfchatting. Het kon niet misten, of deeze moedwil moest de algemeene opmerking wekken. De openbaare veiligheid was 'er mede gemoeid. In den Jaare 1461 befloot men, op eenen algemee•nen Landsdag, het Roofnest, met de gemeene magt van 't Land, uit te rooien: te meer, alzo de baldaadige eigenaar, 'ilrijdig met 'sLands wetten, vreemde knegten in foldij hielde. Welhaast wierdt de Sterkte van eene aanzienlijke magt, naar men wil, van wel vierduizend man, omfingeld. Doch, in weerwil van dit aanzienlijk getal, vonden de belegeraars zich genoodzaakt, onverrigter zaake, af te trekken, naadat rienk xamstra, sjoerd aylva en nog zeven voornaame lieden, «evens veele gemeenen, 'er het leeven hadden gelaaten. De reden deezes voorfpoeds der belegerden was, omdat zij zich Van Musketten bedienden, een, tot nog toe, in Friesland, onbekend Wapentuig. Opgeblazen op deeze zege, fteeg, allengskens, tot nog hooger top de euvelmoed en pionderzucht van donia mat de zijnen; welken hierom, en van wegen hun gevreesd en doodlijk Schietgeweer, de naam van Dreezen, of Duivelen, wierdt gegeeven. Met dit alles ftelde Eten het ontwerp, omtrent een herhaalden aanval, niet ter zijde. Gale galema, van Koudum, bloedverwant des voorgaanden eigenaars, geholpen van den bovengenoemden jouke douwma, in het volgende jaar, van nieuws, het beleg om de Stins geflagen hebbende, veroverde dezelve binnen veertien dagen, en deedt haar tot den grond toe flegten. 't Is te denken, dat de belegeraars, ter bevorderinge hunner onderneeminge, zich ook van Musket en Buspoeder zullen bediend hebben. Donia was het gelukt, de handen zijner vijanden door de vlugt te ontfnappen. De bezetting bedong vrijen uittogt, met behoud van lijf en goed. Men ziet nog, in dit Dorp, eenige overblijfzels van een oud Kerkhof dsr Pastorije van St. Jansga.

Zie Tegenwoordige Staat van Friesland»*

Aalbüricus j zie ajdelbericos.

As-