is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegzels op het vaderlandsch woordenboek [...]. Oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. A-B.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 BEUNINGEN, (KOENRAAD van) enz.

,, diende van Republicq. Ick voorfie feecker, dat, naer dsx

UEd. defe fchone conflderatien fal hebben beantwoort, dst „ de Heeren van Amfterdam het daer toe fullen willen diri„ geeren tot een Befognie in Hollandt, daer ick my oock „ fal laeten vinden, maer van beuningen moet daer prefent „ fyn; en ick pretendeere my oock 't expecloreren, gelyk

hy gedaen heeft; maer het Landt fal daer oock van wa,, gen, want ick ineene niets by my te houden, alhoewel

ick feecker ben, dat van beuningen en ick, naderhadt, „ irreconcliabel fullen fyn maer daer vraegh ik niet nae: „ d'eenigfte faek, die my feer bedroeft, dat is te zien dat „ het Gemeen tb veel heeft geleden ende noch fal leyden»

alleen door een turbulenten geest. Ick verfoek, dat UEd». „ my wil laeten weeten , tegens wat dagh ofte tyt UEd» „ my in den Haagh wil hebben; want ick fal daer niet

alleen komen, maer vliegen, indien ick koftte, om dienft „ te doen, ofte, om beter te feggen, datter geen quaet en „ gefchiet. UEd. fal, nootfaecklyck, alle de leeden, fo „ veel doenlyck, tegens de raifonnementen van den Hr. van „ beuningen dienen te preoccuperen. De eenigfte van zyne „ raifonnementen, die ick apprehendeere dat ingrefïïe mogh» „ te vinden, fyn die van d'apparentie van een oorlogb, „ want die fyn, naer myn oordeel, niet fo kiaerlyck te „ wederleggen , als wel d'andere, en daer in komen veel „ faecken, die men de menfehen fo niet en kan doen be„ grypen. Ick fal UEd. refcriptie inwaghten en blyve ona, verandelyck."

Myn Heer, UEd. Dienstwillige Vriend?

(was getekend) G. Prince d'orange.

P. S. „ Ick hoop dat Gelderlandt en Overysfel, defe '„ week, in Equipage fullen confenteeren, volgens de Ho!» „ landfche Refolutie."

Biggenkerke, gemeenlijk Beekerke genaamd , is eene Heerlijkheid met een Dorp, op het Zeeuwfehe Eiland Walche?

rettr.