Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. ay

Terwyl behalven eenige andere pointen van menage met betrekking tot die Comptoir voor-

fedragen, en welke aan de befchikking vaa den Laad van Staate zoude kunnen worden overgelaaten , van nu af aan behoord te worden vastgefield , dat, de bedieningen van den Commis en Clercq belast met de betaalinge der Lyfrenten , als meede de Post van Deurwaarder van het Comptoir der Unie by de eerlte vacatures zullen worden gemortificeerd.

Dat ook hun Edele Mog. geene bedenkingen dragen omtrent het geadvifeerde met relatie tot de Schryfbehoeftens , de Almanakken en Cow rantgeldeu, de Kaars/en, de Post en Bodenlotnen , en de* Bedienden van des Generaliteits Klein-Zegel, en van gedagten zyn , dat alle de pointen van menage daar omtrent by her Rap. port voorgefteld , by hun Hoog Mog. behooren te worden gearresteerd.

En met opzicht tot de affchafflng of menagement van eenige Huishuuren der Huizen die jaarlyks door Commisfien , zoo van hun Hoog Mog. als van den Raad van Staaten gebruikt worden , hun Ed. Mog. zich insgelyks conformeeren met het geadvifeerde , voor het opzeggen der Huizen te Breda , Grave en Venlo, en tevens van gedagten zyn, dat de Raad van Staaten behoord te worden verzocht om derzelver deliberatien te continueeren over het geene tot meerdere menage op dit point ten aanzien van de overige Huizen zoude kunnen gefchieden.

Conformeerende hun Edele Mogende zich ins. gelyks met de geproponeerde vermindering der TraBeinenten van eenige Ontfangers en Rentmeesters , namelyk van den Raad, en Rentmeester Generaal der Beeden van Braband, in het Kwartier van Antwerpen , den Raad enRentmeester Generaal der Episcopaale Goederen in de Stad en Myerye van 's Bosch , ais meede van de Geestelyke Goederen in het Kwartier van Maasland, den Ontfanger der gemeene Middelen

van

Sluiten