is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegzels op het vaderlandsch woordenboek, oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. H-Z.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OLDENBARNEVELD. (JOAN Van) 23^

niet, als onze Schrijver meent, de geweezen Bevelhebber of Gom-erneuf van Vlisfingen, maar deszelfs Zoon. Leicester was des Vaders moederlijkè Oom geweest.

„ Na 't inruimen van Vlisfingen aan de onzen, wierden ook de brieven van fchadeloosltelling, aan haar voorheen bij de Algemeene Staaten en die van Utrecht gefchonken , terug gegeeven, en federt die Stad meer gellerkt. Of dit terug gever, ook nopens den Briel? plaats hadt, is mij niet voorgekomen , en ik heb het, toen ik die Stad diende , niet naauwkeurig genoeg nagegaan. — De twee fterktens aldaar, Meeuwenoo'rd en Kleiburg, zo ik meeue, genaamd, wierdea geflegt."

In de Twleezingen ontmoet men eenige nadere toelichtin0-, dit gewigtig voorval betreffende, welke wij de vrijheid zul. fen neemen, hier in te lasfchen. „ In mijn Bijvoegsels (dus fchrijft de Heer van wyn) heb ik dit' aanmerkelijk punt on« zer Gefchiedenis, het ontllag naamiijk der Steden Brielle en Vlisfingen uit Engelfcoe pandfehap , zo vee! mij doenlijk was, iu zijnen aanleg en voortgang, uit onze Staatsftukken, tragten op te helderen. Ik hadt egter toen de Memorien van den Engelfchen Afgezant dudley carleton, niet bij de hand, en vinde dezelven bij 't inzien te merkwaardig, dan om 'er, te; nader bijiichtinge van het gebeurde in deezen, geen gebruik van te maaken: te meer daar zij, zo als ook de Heer te water heeft aangemerkt, door onzen treflijken Schrijver niet zijn gebruikt.

„ Schoon aan der Staaten Gezant Noèï. de caron, eerst op 't einde, als ik zeide , des Jaars- I<5t5, door de Algemeene Staaten, zodanig eenen Lastbrief (bij oldenbarneveld gefield, en betreklijk tot de kwijtfcheldinge of het uirftel' Van betaalinge der agterflallen op de verpande Steden) voorKoning jacob was mede gegeeven, als van welken ik, ia 't gemelde Bijvoegfel, breder heb gewaagd, hadt egter die Ge. zant, volgens het fchrijven van den Engelfchen Staats-Sekre. taris wrNwooD , voorheen Ambasfadeur van dat Rijk bij dit Gemeenebest , reeds eenige jaaren bevoorens, zijner Maje* fteit eenig voorftel, tot ontflag der gemelde Steden uit het pandfehap, op eerlijke voorwaarden, wegens zijne Meesteren 3