Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 aug. ZAAKEN VAN

1784.

zaak concerneerende , en onder de Notulen van den 13 April , 15 en 21 Jury , en 6 Augustus deezes jaars , aan de voorfz. Heeren Gecommitteerden worden ter hand gefteld.

En is , tot voorkoming , dat de intentie van hun Ed. Gr. Mog. met het adjungeeren der voorfz. Commisfarisfen aan de Magiftraat der Stad Rotterdam niet verkeerdelyk werde geinterpreteert, goedgevonden by dezen te verklaren , dat de intentie van hun Ed. Gr. Mog. daar by geene andere is , als om zig alleenlyk op eene politieke wyze omtrent de fubOlteerende oneenigheeden te doen informeeren , om vervolgens daar op nader te kunnen delibereeren , en zodanige ordres te Rellen en voorzieninge te doen , als na gelegenheid der zaake zoude mogen geoordeelt worden te behoren , zonder daar meede in het oog te hebben , om hier door eene kleinigheid aan de Regeering der Stad Rotterdam toe te brengen, of zich in eenige hunner huishoudelyke zaaken of beftuur te willen immisceeren , veel min om door het neemen van de voorfz. Refolutien aan de wel herbragte Privilegiën vry en geregtigheden van de refpective Steden en Leden van hun Ed. Gr. Mog, Vergadering , en in het byzonder van de Stad Rotterdam , eenige atteinte of prejudicie toe te brengen.

En is laatftelyk nog goedgevonden en verdaan , dat zoo tot verzekering van de rust binnen Rotterdam, als tor/ de noodige adfirtentie van voorgemelde Heeren Commisfarisfen en de Regeering derzelve Stad , zyn Hoogheid zal worden verzogt, zoo als verzogt word by deezen , om, met overleg van Burgemeesteren aldaar , een convenabel getal Trouppes derwaards te doen marcheeren , en daar toe de nodige Ordres en Patenten te doen uitvaardigen , en dat de commandeerende Officier zal worden geinjungeert om den Eed, volgens het Formulier hier agter gevoegt, in handen van Burgemeesteren van Rotterdam, en om de Ordres, welke aan hem door voorr. Heeren Gecommitteerdens van hun Ed. Gr. Mog., ge. iuurende derzelver aanwezen aldaar, gezamertlyk met Heeren Burgemeesteren zullen worden gegeeven, te obedieeren , en ftiptelyk na te komen.

EED.

Sluiten