is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6a aug. ZAAKEN VAN

CLXXUI. Refolutie van de Staaten van Gelder land, raakende het onderzoek der redenen en oorzaaken , van het niet zenden van tien Schepen van Linie na Brest. In dato »S Augustus 1783!

Gedelibereert: zynde op het Rapport door de Heeren H. H. Mogende Gedeputeerden tot de zaaken van de Zee, den 1 July deezes jaars ter GenerahS uitgebragt, betrekkelyk het onderzoek na de redenen en oorzaaken van het niet executeeren der orders tor het verzenden van tien Schepen van Linie na Brest houdende, dat zy, om in deezen met ordre te nrnce. deeren , van de Collegien ter Admiraliteit op de Maze, te Amfterdam, en in Zeeland, als in deeze zaak alleen geconcerneert, gerequireerd en vervolgens ontvangen hebbende de Berigten omtrent al hetgeene de? ze materie betreffende ter hunner kennisfe was gekoo men , en tot derzelver volkomene justificatie zoude" kunnen dienen , alle dezelve naauwkeurig hadden ee examineert, en bevonden dat geene van die Colleeien ieder in hun Departement, nalaatig was geweest en 'er dus geene bedenkelykheid overbleef, om derzelver gedrag in deezen volkomen te justificeeren , en vervolgens aan H. H. Mog. in bedenken waren geevende of hoogstdezelve , met relatie tot het verder onderzoek deezer zaake , ten reguarde van de daar by geconcerneerde Officieren, niet zouden kunnen goedvinden het zelve, als een objeft van de ordinaire Justitie zvnde te renvoyeeren aan welgemelde Collegien ter Admirali' teit, onder welke de Officieren gehooren, en dien volgende alle de Stukken en Papieren tot die zaak relatie hebbende, aan dezelve Collegien ten fine van Examen te zenden, om, na volledige informatie op alles te hebben ingenomen, daar in te cognosceeren en reet te doen , zoo als m goede Justitie bevonden zoude vvor. den te behooren.

Is goedgevonden en verftaan, de Gecommitteerden van wegens deeze Provincie ter Vergaderinge van H.

H.