Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1783. r ij

gehad dan wel alleenlvk gepraïtexteert is geworden , om de ordres van H. H. Mog. elufoir te maaken.

En byaldten bevonden mogte worden, dat zodanig gebrek reëel heeft plaats gehad, alsdan In de tweede plaats, te indageeren. Door wie zulks veroorzaakt zoude mogen zyn ?

Zynde het oogmerk van H. H. Mog. den inhoud dier Refolutie, om, na zodanig volledig onderzoek, en daarvan bekomen Rapport, door den competenten Regter onmiddelyk , en zonder tusfchenkomst van eenig ander examen , tegen de fchuldigen te doen procedeeren, zo als in goede Tuftitie bevonden zal worden te behooren.

Dan dat de Heeren ü Ed. Mog. Gecommitteerden is voorgekoomen, dat aan die Refolutie Commisforiaal door het voorgenoemde Rapport van den 1 July jongst niet voldaan is geworden, dewyl door de benoemde Heeren Gedeputeerden daar in flegts wordt voorgedraagen , dat van de Admiraliteit op de Maaze, te Amfterdam en in Zeeland, als hier in alleen geconcerneert, hadden gerequireerd derzelver bengten, omtrent al. Ie hetgeene, deeze materie betreffende, ter haa. rer kennisfe was gekoomen , en tot derzelver volkomene juftificatie zoude konnen dienen.

Dat voorfz. berigten fuccesfivelyk ingekomen zynde , zy dezelve naauwkeurig hadden gecxamineert, en niet hadden konnen vinden , dat een van gemelde Collegien , in hetgeen van hun Departement is , nalaatig zoude zyn geweest, en dus geene bedenkelykheid overbleef, om gemelde Collegien in deezen volkomen te juftificscrcn»

Dat het verder onderzoek van deeze zaak ten reguarde van de daar by geconcerneerde Officieren een objeét van de ordinaris Juftitie zynde, niet gefchikt fcheen om door haar Heeren Gedeputeerden te worden verhandeld en afgedaan, en dieswegen in bedenken moesten geeven , of

Ha

Sluiten