Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N0V. STAAT EN OORLOG. 1783. 35*

Dat de Steden, Plaat/en en Collegien zullen worden gelast, zoo als nu voor als dan gelast worden by deze , om , het geval (namentlyk t Sterfgeval van H. Kon. Hoogheid) exteerende , de nominatien , welke dezelve gehouden zyn, aan den Heere Erfftadhouder , volgens derze ver refpeclive Handvesten, of Privilegiën, of oude Gebruiken , te prafenteren , aan H. Ed. Gr. Mog. te zenden, om by dezelve, als exerceerende de Voogdye &c. de Electie te worden gedaan. . En dat mede ten zeiven dage is. goedgevonden enverftaan, (waar uit al wederom ' de zorge van H. Ed. Gr. Mog. en van het

inteeréerend Lid van onze Stad, voor de Rechten van den Heere Stadhouder m dien tyd komt te blyken) Dat de Raadpenfionaris met zyn uiterfte vermogen zoude moeten bezorgen, dat , het geval exterende, deze H. Ed. Gr. Mog. Refolutie m haare deelen worde bewaard en nagekomen, op gelyke voet, als << a .

'« ** %'le drtikel van de Inftru"te voor denzelven den 5 July 1749 gearresteert , ten opzigte van H. Ed. Gr, Mog. Refolutie van den 16 November 1747 « ter nedergeftelt , wordende het derde Artikel van dezelve Inftruclie vervolgens daar me. de geamplieert. Dat daar by nog verder is gerefolveert;

Copie te zenden van die Rejoiutte aan de Heeren van de Ridderfchap en Edelen , mitsgaders aan Burgemeesteren en Vroedfchappen van de refpeclive Steden , om te ftrekken tot derzelver narigtinge , en het geval exfterende, zig ieder, voor zoo veel

Sluiten