is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1$6 Methodeleer der

welke, onvermijdelijk, pligt is, en niet kan nagelaten worden, zonder de zedenlijke wet, op zig zelve, en buiten opzjgt op het welzijn der menfchen, te fchenden, en de heiligheid van dezelve, als met voeten, te treden (*); dan wijden wij aan de uitvoering' van zulk eene daad, met opoffering' zelfs van alles, wat, voor onze innigfte neigingen, maar eenige waarde hebben kan, onze volkomenfte hoogachting, en vinden onze ziel, door zoodanig een voorbeeld, werklijk, geflerkt, en verheven; dewijl wij ons, daar door, overtuigen kunnen, dat de menschlijke natuur, waarlijk, in ftaat zij, om zig boven alles, wat de zinlijke waereld, daar tegen, als drijf veders, kan aanvoeren, met waren heldenmoed, te verheffen. -De drijfvederlijke kracht, welke 'er, in de zuivere vocrftelling der wet, als pligt, voor den mensch, gelegen is, heeft de Digcer Ju ven a lis, in de volgende woorden, zoo krachtiglijk, als fierlijk, uitgedrukt (f): fa

Es-

C? Dergelijke pligten kan men, met den naam van fligten., omtrend God, beftempelen, wijl wij ons, in Hem, het verzelfstandigde ideaal der heiligheid voorfteïien. pe Lezer vergelijke de aanmerking van Kant, in deszelfs metaph. 4nfangsgr. der TugenaL f. 181.

Ct) Set. VIII. 79-84,