is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondige wederlegging van het [...] verhaal van den oorsprong, den voortgang en de gevolgen van de onstaane beweegingen in de herstelde luthersche gemeente binnen Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ?Öï8 )

#swM3 bdocl1 dat hv dit bad a%eraaden> en'

verklaard : dat deeze weg van infchryvmg '? aan veel gevaar van misleiding onderworpen '* was:" ''het grootfte gevaar hier by was, dat zyne twee vrienden daardoor van de aanneeneeming kon.en verftooken geworden zyn!)

vermits men, al meende men het beftek nog zo " naauwkeurig en uitvoerig gemaakt te hebben j " almos bloot zou ftaan voor zwaare buiten re" keningen en verfchalkingen van onbekende " aanneemers , van wier eerlykheid en goede - trouw men niet vooraf, door de ondervinding, " overtuigd was; ten minften, dat hy zyne eer " en reputatie er niet aan waagen wilde, om als Opziener over te bouwene Kerk te run* 'v a-ceren , indien dezelve aan de minst ïn" fehryvende aanbefteed wierd f (zou men hier \m wel mogen vraagen: hoe! is een kundig Architeét, een man van ondervinding, bevreest vo-.r verfchalkingen van onbekende aannecmers i eh zou zulk een man niet in ftaat zyn, door zvne verkreegenc kundigheden ,voor de behoudenis van zyne eer en reputatie te kunnen waakenlj doch, dat hy deezen post over zich zou " neemen, ingevalle Smit en Htlmtrs door de ' Dir-ctie met het bouwen der Kerk begunftigd " werden," (hoe ftreelende is dit over ert weder: de meerderheid der Directie noemt het een eet/even zyn van de Baazen, om haar te willen bedienen, en deeze Stads Architeft heet de aanftelling deezer Baazen eene begunjhgingl Uit laatfte, ondertusfchen , deeze begunftigmg , is wel de hoofdgrond, waarom de Stads Architect zich op die wyze gedraagen heeft;) „ en dat hy dit daarom zoude doen, wyl hy als dan

" * OMP.r