is toegevoegd aan uw favorieten.

De kruiwagen van den azynverkooper. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE B E D R V F.

< Dominique-de vader.

Ik had 'er reeds genot van,doordien ik bedagt.dat ik voor myn' zoon verzamelde. Bcgryp wél; 'er is geen penning by, ede niet naar de ftrengfte wetten van eerlykheid gewonnen is. Alles behoort my regtmaatig toe.... Gy zult het zien, dit geld zal voordeel aanbrengen.

De Heer D e l o m e k. Maar zo deeze dierbaare zoon geftorven was, (gy iiadt geen' ander' buiten hem!) welk een hartzeer zoudt gy gevoeld hebben! In wiens handen had dit goud -dan moeten komen ? Al uw fpa'aren zou in dit geval onnut en vrugteloos geweest zyn.

Dominique de vader. Och ! daar was ik ook reeds op bedagt. \

De Heer Delomer. Wat zoudt gy dan gedaan hebben?

D o m i n i q u e de vader.

Toen ik, twintig jaar oud zyndc, by my zeiven zei, ik moet voor my en de mynen een fom opleggen om de noodwendigheden van 't leeven te kunnen bekostigen, dewyl het geld, in dit oogpunt befchouwd , even onontbeerlyk is als het rad aan myn* kVüïwageh; dagt ik niet aan myn kind; want ik was nog ongetrouwd; maar ik had van toen af aan reeds een prejekt in 't hoofd.

De Heer Delomer,

En waar bellond dat in?

D «,