Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

altyd, wanneer hy van. zyne acteurs kwalyk hoorde fprceken, alleen om dat zy acteurs waren: Gy lieden zytfehrandre bollen ! Gy eischt in een' Tooneelfpeeler een' mensch van opvoeding, bekwaamheid, ftudie, ondervinding, veel gaven, natuurlyke vermogens, belezendheid, menfehenkennis, en fraai voorkomen, cn dit alles voor dc belooning van twaalf honderd guldens in het jaar, genietende daar en boven uwe lasterflrcken, en de verdoemenis der gehele natie. Fraaije weg om een goed tooneel te krygen! Het is fmartelyk dat het handfehrift niets meld van eene opera, hoe. gaarne zoude ik deswegens de gedachte weten van een'Regent als Pieter. Tot noch toe ging alles wel, maar nu ondervond Pieter welhaast dat eerlykbeid en verftand den mensch niet bewaren voor kuiperij. 'Er kwam eene jonge adrice aan het tooneel, die uitmuntende bekwaamheden had en zeer bevallig was. Dit was welhaast een kluifje voor den eerzamenZwalmius, die een oud kenner en liefhebber was. De jonge meid was uiterst grillig , en door Zwalmius gelief koosd, verbeeldde zy zich weldra in waarheid de koninglyke perfoon te zyn, die zy op het tooneel doorgaans vertoonde. 7,y was listig genoeg om redenen voor te wenden om niet te fpclcn, als zy niet fpelen wilde, zonder dat men vat aan haar had, en zy had het geheele faifoen, zo noemt men den fpeeltyd, Hechts viermaal gcfpecld, trekkende nochtans het vollen loon. Pieter was geen man omdat te verduwen; maar zeide, met veel ftrengheid, dat hy die pérfonaadje wilde bedankt hebben, naardien zy een opëetfter van den Schouwburg was. Hier vloog Zwalmius in het harnas: hy zaaide zyn zaad op een aangenamen akker, voor rekening der Stad; want Zwalmius beminde de vrouwen, maar ' was geen minder liefhebber van het geld. Pieter drong aan op de wegjaging; Zwalmius, bygeftaan door alle de anderen, drongen de nuttigC 3 beid

Sluiten