is toegevoegd aan je favorieten.

Historie van den eerzamen Pieter Sneeg, bygenaamd Piet Snot of De goede vaderlandsche regent.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 91 )

yoor, om zich in gratie te brengen voor de haariykheden nameloos uitgeworpen in vroeger tyd, en waarvan men den autheur maar al tc wel wist; gelyk hy ook eengedicht fcrcerc van Pieteb. had gemaakt , toen'hy Schepen wierd, Doch deze vernoegde zich met hem wat wyn te huis te zenden voor het een en ander, wel bewust dat armhartige rymers zulke gcreede bedelaars zyn by gelegendheid dat een edel achtbaar heer trouwt, als onbefchofte hekelaars , wrnneer zy wanen dat men hen te na is gekomen.. Dus liep alle geduchte tegenkanting af, en het'fpel had een gelukkig einde, door Gods hulpe, Pieters Schranderheid, en rang; en de fraaije uitlegging van Dominé.. ...

, C A P I T T E L XIV.

Hoe Pieter aan zyn walgchelyken by naam kwam, Een vcrwon 'dcrlyk Capittel.'

Kort na Pieters huwelyk, viel 'er in zyne Stad, en gedurende zyn Schepenfchap, iets voor dat een vrceslyk gerucht maakte, en waarvan hethandfehriftdezen grond geeft, dien jk my verpligt achtte hier ter neder te ftellen, te meer omdat het gevolg der gebeurtenis uit dien grond voortgevloeid, den naam bepaalde, die den held dezer gefchiedenis tot den nakomelingen heeft overgebragt, en hem heeft doen befchouwen in een zeer ongunstiglicht; want wie weet niet dat, wanneer men iemant als een' gek ziet kyken, men de gewoonte heeft, hem by onzen held tc vergelyken? En dat het Spreekwoord: ,,Hy keek als Piet Snot," terftond in ieders mond beftorven is.

Ia