Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L IJ S P E L. 35

JULETTE.

Ik ben met fchrik bevangen, Die zaeken zijn zeer groot, en 'k ben 'er om verheugd , Maer zag men Vader nu, dan was gewis mijn vreugd Geheel volmaekt; want denk , wat voordeel kan 'them geeven

Dat hij herfteld wordt, als hij onbekend blijft leeven?

ANDREA.

Hij houdt zich zekerlijk verborgen voor 't gezicht. Al wat ons mooglijk is dient nu te zijn verricht, Om zijn verblijfplaets eens te ontdekken.

PERROT.

Alle hoeken

Van Engeland zal ik zoo aenftonds doen doorzoeken, 'k Beloof een rijke gift aen hem, die ons voldoet.

RICHARD.

Zoo zijt gij beide dan van Gualtherus bloed 1

PERROT.

Die braeve Graef, weleer gedoemd als een verraeder, Doch nu op nieuw herfteld, ó Richard, is mijn Vader'

RICHARD.

'kHoor nu, naer't geen mijn ziel ophoudend heeft getragt.

JULETTE.

Wordt nu mijn flechte ftaet van Reinoud nog veracht? Dat hij nu zie, hoe mij zijn bitfe tael moest fmaeken, Hij zie nu wie ik ben.

RICHARD.

Ei wil die reden ftaeken!

Gij zult voldaen zijn.

ANDREA.

Ja, vergeet uw ongeval, Een edel hart ftaet voor alle ongelijken pal. Moest gij, gelijk ik merk, die tegenfpoeden lijden, Deeze uitkomst zal u daer volkomen van bevrijden.

E 2 RL

Sluiten