Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

en was een dergenen, die, na vruchteloos aan den Stadhouder, Graaf van Rennenberg rekwest ingeleverd te hebben tot toetreding tot de Unie van Utrecht, eindelijk besloten zonder zijne toestemming daartoe over te gaan (*). Op den landsdag van 1581 werd hij als Gedeputeerde uit Oostergoo verkozen en ontving met zijne zeven ambtgenooten zijne instructie (■]■). In hetzelfde jaar namen de Gedeputeerden eene resolutie, bij welke bepaald werd, dat de inkomsten der geestelijke goederen besteed zouden worden tot het oprigten van een Seminarium en het opbouwen en vermeerderen van armen- en weeshuizen (§) , alsmede dat het tractement van den Stadhouder Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, van f 1600 tot f 4000 verhoogd en aan Z. G. vrije inwoning van het huis van Tiete van Cammingha te Leeuwarden verleend zoude worden (**). In het jaar 1588 was hij met Wopke Scheltema en Hommerus van Harinxma gecommitteerd om de rekening van den Ontvanger Generaal, Taco Dijkstra , die van kwade administratie beschuldigd werd, op te nemen (§§). Later vind ik geen gewag van hem gemaakt en denk dat hij kort daarna overleden is. Ferwerda zegt alleen, dat hij in Oldehoof begraven is, zonder het jaar zijns overlijdens te melden.

WESTDONGERADEEL.

1618. Douwe van Aylva , zoon van Ernst van Aylva, hiervoor gemeld op 1578, was eerst gehuwd aan Luts, dochter van den bekenden Hessel

(*) Win». 630, 632. (f) Aid. 695. (§) Aid. 752. (**) Chart. 4 1). 458. (§§) Aid. 992.

Sluiten