Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 27

ZEVENDE T O O N E EL.

{Verbeeldt ene zeer nitte lurgelijke kamer in de wooning van den ouden spindler.)

HENRiëTTE, (komt ütt een tfj vertrek, waar vnn zij de deur zeer zaclljtns toehaait.)

Zij fluimeren heide zoo zacht, kind en vader! Ach, toen ik dat konde, was ik zoo gelukkig! (si; gaat am een tafel en venwt een' britf ue) Onder traanen, on.,er duizend traanen heb ik hem gefehrcevcn: ais hij maar ééncn traan uit de oogen van mijnen moordenaar lokte! Ik moet hem nog eens herleezen (zij opent het papier weder en leest:) „Ferdinand! — zederd twee maanden heb i u niet gezien — het is wreed. Wanneer gij thans bij ons kwaamt, zoudt gij mij niet meer kennen, zoo zeer hebben lijden en (mart mij veranderd, leidyiand! hoe zult gij u 'bij God verand woorden, dat gij unj zo fchandelük kondt verlaaten? Gij fien mij duizend-naai eene eeuwige trouw gezwooien , en uwe he.ue overleefde nauwelijks een jaar. Ik ben eene verlaatene weduwe, door u: eene verlaatene weeze door 11; want mijn valer haat mij thans, en kwelt door dagclrjkfehe verwijtingen mijn bloedend hart; mijne gefneelmnen ftaan , zonder medelijden,• op een' afftand, cnw.jzen met de vingers verachtelijk op de vengsters mijner wootaine; mijne vriendinnen fchaamen zich mij gekend ie Kèbben. - ó Ferdinand! ik ben thans alleen in ce waereld - — ik zie niemand dan u alleen nog —wilt gy woord houden? Ferdinand! w*lt gij voor Gods Autaar mij weder eeren? Andwoord! arldtwoord! Dit zal mijn laatfte brief aan u zijn: wilt gij u over mij erbarmen, zo meld het mij binnen twaalf uuren : ik zal even zo veele eeuwigheden als uuren in dien tijd tellen: r.ujg ik dan geen and woord: zo zal uw zwijgen mijn andwoord zijn, en God zal zich over een arme zelf moordcres erbarmen. Ik kan niet langer leeven ; medelijdende harten zuüen zich over mijn' vader en mijn kind

Sluiten