Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. i5 NEGENDE TOONEEL. Johanna, v a n B l o i g. _ Johanna.

ik vrees hy zal zyn' Zoon befinffeo voor zyn 'daaden, Doen dorren, door verwyt, de groene Lauwerbladen , Die op zyn blonde kruin zoo overheerlyk ftaan.

van B l o i s.

Myn Broeder is te goed om dus te werk te "aan ■ Hy zal zich Vaderlyk by zynen Zoon gedragen '

Gy , uit het Franfche bloed , der Koninglyke mTagën Van t Vorstlyk huis Valois, gelprooten , dat aldaar Den Lehefepter zwaait, werdt andre taal "ewaar Aan dat eerzuchtig Hoi', dan die men hier moet meiden j Daar vest men allermeest het oog op de'Oorlogshelden En roemt den krygslauwrier op een' gantsch andren tóón, Als weaanditGraaflyk Hof voorlang reeds zyn gewoon.'

Datdaareenheld.doortwist.maarhierdoortzoetder vrede Jen aUerhoogffen top des ïofs geduurig treede. '

Kom gaan wy zien, hoe ZoonV Vader zich gedrag Op dat men zich hierna van geen verzuim beklaag," '

Einde des Tweeden Bedryfs.

B 5 DER-

Sluiten