is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*o DÉ GRAANEN VAN ONS LAND.

„ beter langs de maas wjerde uitgebieid • Veele \

„ voor den Graanhandel en de Scheepvaart op de : „ waas, van Luik af voorby Maaftricht langs Vcrdo i „, tot Dordrecht, zeer vooideelige, zeer gewigtige zua- • „ ken zouden dan beter geregeld hunnen worden. — • „ Dit is zeker, dat, zodra de voornoemde Nederlan- ■ „ den niet meer tot- het Huis van Oostenryk zullen i „ behooren , dan ook eene der yoornaatne redenen zal I „ ophouden, waarom Opper-Gelderland tusfeben drie: „ Mogendheden, tot ruïne van onzen Koophandel op i „de Mms, zoo ellendig by het Barrière - Tractaac i „ van 1715 verdeeld,of liever in ftukken en brokken „ gefcheurd is geworden." )

STAATS-LANDEN VAN OVERMAAS. .— Deeze zyn

o er 't geheel genoomen zeer vruchtbaar in alle loorten van Graanen , als Tarwe, Rogge, Gerst, Spelt, Haver, jioekweit, Erwten, Boonen, Koolzaad» IVikken, Linztn% «— Alle welke graan - fooi ten, wegens den goeden Klei- of Zavel of Leemachtigen of Mergel grond m deeze Landilreek jaarlyks geregeld verbouwd worden , en van welker overvloed gedeeitelyk niet alleen Maastricht , maar zelfs aaken en andere omliggendet plaatfen worden voorzien. —— In deeze Linden vam Oveimaas kon de Graanbouw ook nog aanmerkéiyk! worden vetmeerderd i vei mits 'er op vcrlcheidenei plaatfen vry groote Heiden, of liever veiwaarloo: dei beste Zavel- en Kiezel - gronden onaangeroerd liggen.) NB. Eene vrye, of minder door meenigvuidige Tol-i „ len belemmerde , Vaart op de maas , waaivani „ hier boven gefprooken is , zou mede ongemeeni „ voordeelis: kunnen worden voor deeze onze Lan-

„ den van "Overmaas : < of ook zouden web

andere zeer voordeelige zaaken voor deeze afgc* leegene en nu van de Republiek geheel afge„ fcheidene Landflreek by verruilingen als anderzirs „ kunnen gebooren worden, indien de voornoemdei „ Nederlanden eene andere gevestigde Staatsgefteld-I , „ heid kroegen.".