is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude almanach, tot nut en vermaak; voor het jaar MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NÏEUWSG. EN SNAPZ. Ö

A GTS TE TOONEEL.

PAULINA. ROOSJE.

ROOSJE.

Wat zal ik hier alleen beginnen"*!

Paulina! • Paulina!

Goede God , zy is als dood! •

Konde ik haar flechts opbeuren , en op een' ftoel zetten ! • Ongelukkige i Wat is zy bleek 1

Het doodszweet ligt op haar gantfche

aangezicht! Paulina!——— o

welk eene.akelige omftandigheid. PAULINA. W7aar ben ik! — Mama! — Ma•ma!

ROOSJE.

Tracht u wat op te beuren Mejuffrouw , op dat ik u op dezen ftoel zette.

( flfet veel moeite helpt zij haar op den JtoeL )

PAULINA, verwilderd.

.Hebtgy myn' Broeder niet gezien ?

C 2 KUUo-