Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9ZEELANDSJ

C H R O N Y K-

AL.MA NACH,

voor 't Jaar 1790.

Bevattende eene Befchryving der 1

Provincie Zeeland, yandeszelfs I

Opkomfi tot op deezen te- i genwoordigen Tyd.

Ten diende der Jeugd, |

i gefield in I

5 VRAAGEN en ANTWOORDEN, % Voorzien met al het noodige, be- ?ï boorendetoteenen Almanach. | Als mede yeele Byzonderheden, fe- | trekking hebbende tot de Provincie Ij

Z E E L A N Dg

TV MIDDELBURG, ir§ By P. GILLISSEN en ZOON, Hf | MDCCLXXXX. &

$ Met Privilegie.

Sluiten