Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHEIDEN LEEZER!

ie uwe kunstlievende aandacht en uur en van uitfpanning het tmneelmaatige toewyd, zie hier weder eene yertaaling eensblffpe/s, dewelke met nog eene, De Dragonder te Diedenhoven genoemd, op dezen tyd mede te voorfchyn komende, u wordt onder de oogen gebragt.

Beide zyn ze door my uit het fransch, nu byna twee jaaren geleeden, in het nederduitsch overgezet, op aandrang van verfcheiden onzer uitmuntendjle tooneelfpeeleren, om te dienen tot een Benefiet ten hunnen veordeele, het welk gegeevcn zoude zyn, om ''erdit fchouwburgs faizoen mede te fluiten, byaldien hiertoe geen wettige verhindering hadde plaats gehad, waarom bejlooten is zulks uit te /lellen tot een volgend. Daar het reeds by u, myne kunstvrinden.' bekendis, dat ik, tot dit eindebeide myne Jpellenter drukpersfe overgaf en ze reeds werkelyk afgedrukt zyn, wilde ik niet langer aflaaten dezelven onder uwe oogen te brengen. Te meer daar zy, dcwelken ze uitgevoerd zouden hebben, reeds de boekjes tot het leeren hunner rollen bezitten. Betreffende het verdienflelyke hei geen in beide myne vertaalde fpellen te vinden is, hier maak ik de kmidi ■ gen rechters over, waardoor ik zeker ben dat den heer dumaniant, opfleller van het oorfprongelyke van beide myne vertaalingen, het aan geen' verdienden lof zal ontbreeken.

De reden waarom ik dit blyfpel onder den tytel van, Tot Middennacht, of List tegen List, doe te voorfchyn komen, heeft haaf oorpprong van eene aantekening, welke ik in een onzer beroemd/Ie tydfchriften (VEsprit des journeaux,") gevonden heb. Zy luidop volgende wyze.

A N E C D O T E.

Londons Coventgarden. On j'olle nvec fuccès. ace Théatre, Guerre Ouverte ou Rufe '„ contre Rufe, traduit en Anglais, par Misf Inclibald, fous Ie titre „THE MI D NIGHTHO UR.QMinuiOVendwt !es reprefentations „de cettepiece quelqu'un hfait Impfimerune autre traduclion fous „ le meme titre, mais cette derniere est du plus mauvais ftyle.

Esprit des Journeaux Septernpre 1787. Cenfeur Univerfel Anglais.

Zie daar alles wat ik, ten opzichte van dit blyfpel, te zeggen had. Daar het (leeds, hoe zwaar of ligt de arbeid ook zy, iets in het licht te geeven, aangenaam is, dat met goedkeuring bekroond te zien, zal ik my ftreelen indien ik, door het overzetten vandit blyfpel en De Dragonder te Diedenhoven, die y«n waardige kunstkenneren mooge erlangen.

PER-

4

Sluiten