is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1781. Bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk genootschap der geleerden te Berlyn, is uitgegeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 214 )

J A N U A R Y 1780. Den 11. is te Dordrecht, in den ou> derdora van ruim 100- jaaren , overlee» den de Heer Willem Rloens.

FEBRUARY. Te Ryswyk is den 2. deezer in den ouderdom van 103. jaaren overleeden Arie de Perk. In den jaare 1703. in 's Lands dienst getreeden , heeft by alle de Batailles van het jaar 1703. tot 1709. bygewoond , is vervolgens 56. jaaren Straatmaker , en tot het einde zyns levens by zyn vollen verlland geweest. MAART. Den 1., zynde algémeene Dank - Vast* en Bededag, is , in de Gereformeerde Kerken der volgende Nederlandfehe Steden , gecollektëerd, als; te

Amjlerdam. . . f 23942:16: 8. Arnhem. . . 1053:15:12. Dordrecht. . . 12050:--:--. 's Graayenhaage. • 4930:19:--. Groningen. . . 2882:19: 14. Leeuwarden. . . 2.670: 6: ïo. Rotterdam. . . 5550: 9:--. Utrecht. . . 6178: 1 : >-

APRIL. Den 4den deezer is by de Edele Achtb. Regeerders der Stede Woerden gerefolveerd , aan alle Ingezetenen , zoo binnen de Stadt, als onder derzelver Jurisdictie woonachtig., de welken, geduurcnde den

loo-