is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, geographische, konst-en-reis almanach; voor den jaare 1781. Bevattende het voornaamste dat onder het opzigt van het Koninklyk genootschap der geleerden te Berlyn, is uitgegeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ais )

Joopenden jaare 1780. 't zy 'als Matroo«j 't zy als Soldaat, op een van 's Land* Oorlog-Scheepen dienst hebben genomen, boven de bedongene handgelden, te geeven eene premie van tien guldens*

MAY. # Den nden deezer, in den morgenftond, is , voor 't eerst, een Lyk. in fhlte bygezet op het Kerkhof aan den Scheveningfchen weg, genaamd: ter Navolginge.-m Dit Opfchrift moedigt fteedsaan , om de in zwang blyvende gewoonte van dooden in Kerken te begraaven , niet alleen met drangredens afte\euren ;maar door voorbeelden tegen te gaan. — JUNY. Zoo uit de Maaze als uit Noord-Holland, zyn in deeze Maand in Zee gefioken : 151 Haringbuizen, 20 Haringjagers en 63 Yslandvaarders; zynde 8 Haringbuizen minder,en 4 Yslandvaarders meerder dan in den verleedenen jaare.

REGISTER. ' 2. De Almanach zelf met twaalf Kunst-

plaatjens en een Kaartjen van het

Land der Hottentotten. a. Op- en Ondergang van de Zon. 3< . van cj£ Maan>

4. De Eclipfen.

5. De IV. Getyden des Jaars.

6. De Zonne-Cirkel, e. z. v.

7. De Quatertempers.

*• Verklaaring der Watergetyden.

9. U E