is toegevoegd aan je favorieten.

De Haagsche, princelyke en koninglyke almanach, voor het schrikkel-jaar MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 }

: Schepen, Meubelen olTmmcubileGoederen, ' Waaren of Koopmanfchappen enz. Item van i de Nodigingen of Begraaffenisfên zalmen niet 1 mogen Drukken, ten zy in handen lubbende £ een Minut, ondertekend by die geen^, die idezelve zal willen laten Drukken, op een ; Zegel van ia ftuiv.

Dog meer als een Perceel of Parthy in zich :bevattende, zal de Minute moeten zyn op een 't Zegel van 48 ftuiv.

NB. Den Drukker zal gehouden zyn de Mirnute, op een behoorlykZe.gelgefchreven , cn 1 met zyn Naam en Woonplaats m uitgedrukt s t te brengen op de Secretary dezer Piaatt'e.

ACCURATE UITREKENiiMGE

j yan de Zes Clasfen^r Generalitcits-Loterye, wegens de Pryzen^« Praïmien van 1000 Guld, en daar boven h 12 , en de mindere dito a 10 ten 100, volgens de ordinaire koriinge,

10 Guld. [ 20 Guld.

IHeelLot 9- 0-0 HeelLot 18- o- o

1 Half 4-10-0 Half 9-0-0

i Quart 2-5-0 Quart 4-0-0

y Achtfte 1-2-8 Ach'die 2- 5- o

Seftiende 0-11-4 Seftiende 1- 2- o

115 Guld. 25 Guld.

IHeelLot 13-10- o Heel Loc 22-10-0

Half 6-15- o Half 11- 5- 9

Quart 5-7-8 Quart 5-12- 8

Achtfte 1-13-12 Achtfte 2-16- 4.

Seilieo4e ©-16-14 Seftjeiide 1- 8-2 ia go Culd,