Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftfaff Dagctet den ï* De gemelde Bisschop Ba Iderik , die van oitf tot 977 geregeerd , en de Stad vergroot heeft, zou deze Kerk herbouwd, en Adelbold dezelve Qrnttent her jaar 1015 vernieuwd lieb&en ; gelyk Bisfcbop Hennk van Vim anden zulks in 't jaar 1224 gedaan heeft. > an dien tyd af is ze zo gebleven tot clen jare 1674In;welk^'aar, in.'t begin, van de. maand Augntfus, een zwaa? en donker weer ontftond, des avonds tusfchen 7 en 8 upren , gevolgt van een felle Orkaan, die binnen een groot half uur het zydelings muurwerk der Kerke, tot byna aan't Koor,.nederwierp, Het gedruis en geweld dat de winden maak* ten 1 was zodanig, dat men hooren noch zien konde, wat 'er viel of'gevaüen was, voor dat het weer na een'half uur bedaarde; toen zag men de Domkerk aan den Zuidkant naar 't Noorden meer dan half nederleggen ; wyders de uitermaten fchoone fteile Torenfpits van St. Jacobs

Kerk,

Sluiten