Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYKDICHTEN. .31

Thans treft uwe eedle ziel het doel van haar verlangen,

In 't onvergangklyk heilgenot. Gy zingt in 't hemelchoor verrukkende englenzangen.

Gy zyt voor eeuwig by uw' God. Maar wy, wy zien u na met natbekretene oogen;

Uw dood ftort ons in bittre fmart; Uw egaê, wien zyn heil, zyn wellust, is onttogen,

Vind naauwlyks troosttaal voor zyn hart.

Doch wacht u, dierbre vriend! te fterk een finart te voeden* Uw gaê, die gy met recht befchreit,

Leerde u het zalig nut der harde tegenfpoeden: Dit trooste u in uw treurigheid.

De tyd loopt ras voorby dat ge eenzaam hier zult zuchten; Haast eindigt uwe boezempyn:

Haast zal uw ziel by haar dees nietige aarde ontvluchten:

Dan, zult gy nooit gefcheiden zyn.

J. Cr. DOORNIK.

Sluiten