is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 Jakobs vertrek uit Paddan-Aram

ken, die de kudden beklimmen, zyn gefprenkelde, gefpikkelde, en hagelvlekkige.

Jakob had zulks reeds gezien,, maar hy moest 'er nu vooral op letten, om 'er iets uit te leeren , dat voor hem van veel gewigt

was. Hier toe diende, 't geen 'sHeeren

Engel 'er byvoegt, „ want ik heb gezien, ik „ weet het, als de alweetende God, wat La3, ban u doet; hoe onregtveerdig hy met u

„ handelt." Zoo wierd dan Jakob, tot

zyne volkomen gerustftelling, verzekerd, dat God zelf het. vee, voor een groot gedeelte, aan Laban ontrukt, en aan hem segeeven had.

Hier is dan niet, gelyk we reeds opmerkten, een aanwyzing van het middel, waarvan hy zich moest bedienen, om zulk foort van vee te verkrygen, (daar van leezen we niets,) maar een aanwyzing , aan wien hy den reeds genoten, en nogmaals vernieuwden zegen, te danken had. Want, veranderde Laban telkens zynen loon; liet hy hem, nu alleen het gefpikkelde, dan alleen het gefprenkelde, dan weer een ander foort; nu zag Jakob alle de bokken zoo geteekend, dat ze, naar vereisch van het beding, gefprenkelde, of gefpikkelde, of hagelvlekkige lammeren teelen konden : ten klaar bewys, aan welk een voorzienig