is toegevoegd aan uw favorieten.

Phisiognomische almanach, voor de beminnaars der gelaat-kunde, voor't jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ICLARINDA befloot een gunftig oof lpencn tan zyne liefde verklaarin» ?en , zoo om haaren Vader te gehooritaamen , als wit een beginfel van dankbaarheid, verwekt door zyne aanhou» idende beloften van liefde en vriendilchap. De ovetweeging van dit alle* iaette haar aan om hem alle verzekej ring te geeven van haare hoogachting en genegenheid voor hem. Önfchuliidige vryheden, gepaard met wederzydIfche liefde betuigingen , kreegen plaat» | in elke zaamenkomtt, — Maar ach f *én ongelukkig uur! FLORIO vond ide onfchuldige fchoone in een digt beI lommerd prieel van haan Vaders hof; pp een oogenblik dat zy —— Welk een onjeluk dat 'er in 't menfchlyk televen zulke achtlooze en onwaakzaafije ogenblikken komen, waarin de te* flferheid de ziel als yermeeltert, en ftoufe bedriegers toelaat 1 -----

" In zulk een hachlyk tyds gewricht ftwam FLORIO ftilietjes in het priëeL, in vond zyne fchoone; hy nam haart bekooii>ke hand, kulte dezelve vuurig e" fmeckre met liefde tuanen, dat ey den dag, up welken zy hem zou «elukkig maaien, wilde bcpaalen. — Gi De