is toegevoegd aan uw favorieten.

Phisiognomische almanach, voor de beminnaars der gelaat-kunde, voor't jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi 10a f>

De ernft van zyn aanzoek ontioerdé haar grootlyks ; liy ontdekte haare ir.eeivaarighcid, kufre haare bloezende wan-' gen , en noemde dit een gouden 00genblik zyns levens. --- Zt'.lk eene tederheid had op dit oogeubik eene ongelukkige uitwerking up haai- ; hv bediende zich, van weüuft brandende, Van dit onbehoedzaam ogenblik !

Helaas! arme onfchuldige ! haar minnaar was niet weggegaan, of de gedachten van het voorgevallene pynig den haare ziel. Met veel moeite bedekte zy de ongeruftheid baars gemoeds voor haare familie; maar voorzichtigheid en fchaamte drongen haar tot zwygen. -— Zy dacht iteeds oin FLORIOS zoo dikmaal herhaalde eeden van liefde, oprechtheid en ftaudvaitigheid, en hoopte het in haare magc te bekberf om hem zyne beloften te doen nakomen. Voor. eenigen tyd waien haart zaamenkomften zoo veelyul'djg eri" zoo verliefd a!s ooit; en fchoon zy eenen siffchrik had van alle onvocgivkheid, drong zy op het trouwen aan, uit vree2e voor fchande, en fprak met hemover'de gevolgen van "t gebeurde; doch*: «ltoos had hy eene uitvlucht tot ver.

febui- <