is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Oebeurtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 217

ilen met 2 Tamboers, die den Hoofdwacht zullen moeten houden, met nog 21 Adels by de Poorten, in in zeven Cjrporaalfchappen verdeeld, die de poortwachten zullen moeten waarnemen: behoudende de Heeren Burgemeesteren en Raad aan zich om naar vereisch van tyden en omflandigheden het getal der Compagnien en der Manfchappen te vermeerderen en te verminderen.

III. Dat nimmer eenig ander gewapend BurgerCorps, onder Wat benaminge het zoude mogen zyn» het zy van Genootfchap of gewapende Burgerye, binnen deze Stad zal mogen worden opgericht buiten het Burgerlyk Regiment, op flraf, dat de verzoekers, en veel meer de inftellers of deelgenooten , van of tot zoodaanig ander gewapend Corps, als verfloorders der publieke rust zullen worden aangemerkt, en als zoodaanigen, naar exigentie van zaaken, geflraft.

IV. Een der agttien Hopmannen zal, geduurende één maand, Collonel van het Burgerlyk Regiment zyn, naar de nummers aflopende; en op het einde der maand zal een vergaderinge der Hopmannen gehouden worden, met permislie van den Heer Praefideerenden Burgemeester, om een nieuwen Collonel, in plaats van den afgaanden, te verkiezen.

V. De Raa f des Burgerlyken Regiments zal be» Haan uit den Collonel, respective Hopmannen , Luitenants en Vaandrigs, dewelke, op convocatie van den Heer Praefideerenden Burgemeester, of van den voorzitten '.en Collonel, na dat alvoorens permislie van den Heer Prasfideerenden Burgemeester heeft verzocht en bekomen, en de redenen gemeld, zullen moeten compareeren, ieder by 10 fïuiversbreuke; behoudende Burgemeesteren en Raad aan zich om,wanneer zulks noodig mogte oirdeelen,iemand te committeeren, om naamens Hun Ed. Mogenden de Vergaderinge by te woonen, en van het aldaar voorgevallene rapport te doen.

VI. Dat voorts in 't byzonder alle Officieren van het Burgerlyk Regiment, als Hopmannen, Luite*

O 5 nants