Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gr de Gebeurtenis/en in ï^fm. voorgevallen. 22?

dsalders bedraagt, door ' den commandeerenden Hoofd-Officier laten beflisfen: blyvende de hooger breuken van fchelden en andere misdaaden tot correctie en decifie van Burgemeesteren en Raad: zullende deze breuke komen ten voordeele van de gemeene Armen.

XXXVI. Indien twee of meer, op de Wacht handgemeen mogten worden, of eenige quasstien veroirzaaken , zal zich niemand daar mogen byvoegen, maar onder dezelve daadelyk door den aanwezenden Hoofd-Officier, by poene van zes Daalders , waar van de eene helft zal komen ten profyre van den Armen, en de andere helfte voor de Hoofdwacht, vrede gemaakt worden. En zoo wie, zulks niet tegenftaande, in zyn moedwilligheid mogte; volharden, zal een iegelyk hem terftond, zonder, boete en breuke, mogen aantasten en fluiten, en die gene, zoo in 't fluiten en apprehendeeren vaa, zoodaanige moedwilligers, zyn devoir niet en doet, zal twee daalders verbeurd hebben, ten voordeele. als boven gemeld.

XXXVIL Diegene, die kwaad mogten fpreken van Burgemeesteren en Raad, of andere Regeeringe dezer Stad en Provincie, der Vereenigde Nederlanden, van den Heere Prinfe Erf-Stadhouder en Vorftelyk Huis, of ook van de Waare Gereformeerde Religie, ofte die iets zullen zeggen in fpvt en fpot van dezelve, zullen arbitrair worden geflraft, en zal een iegelyk Burger of Ingezeten zulks of diergelyks hoorende, t zelve daadelvk by zvn Burger-ééd en plicht, aan den Kaad moeten aandienen en bekendmaaken , en boven dien den commandeerenden Officier daar van by 't Rapport aan den Heer Prafideereoden Burgemeester kennisfe geven. .

XXXVIII. Niemand zal, om eemgerhande zaaken wille, eenige tumult of muterie aanrichten» ofte ook onbehoorlyke vergaderinge, op heimelyke, bedekte of andere plaatzen, mogen voornemen of by woonen, waar in tegens de vastgeftelde XX. Deel- P eQ

Sluiten