Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0.26 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

fteeren, en daar inne niet anders heeft gedaan, dan het gene U Ed. Groot Achtb. zelve aan zyn Hoogheid hebben voorgedraagen, dat tot wegneeming van hun ongenoegen verstrekken konde. Daar dan de Burgery zich niet heeft fcbuldig gemaakt aan dat gene, waar onder een beledigende blaam, vervat by meergemelde Ridderfchaps Refolutie, haar doet voorkomen, en de thands fubfifteerende omftandigheden vooral vorderen, daar van op eene fatisfattoire en voldoende wyze te worden ontheven en gejustificeerd; zo is het, dat Ondergeteekenden ten dien einde, in naam van de op den 19 en 20 December 1785, zich geflfteerd hebbende Burgery (onverminderd voorig vermelde Declaratoir en Protest) op U Ed. Groot Achtb. met verfchuldigde achting verzoeken en infteeren, dat U Ed. Groot Achtb. nog deze week alle Burgers en Inwoonders dezer Stad, ieder in hunne refpecfive Wyken, en onder hunne Officieren en Onder-Officieren doen oproepen, en vervolgens, dac U Ed. Groot Achtb. door een te decerneeren Commisfie aan de alzoo vergaderde Burgery van ieder Compagnie, hoofd voor hoofd, doen afvraagen:

j. Of zy van het verzoek, in haar naam en van harentwegen op den 19 December 1785, by Addres aan den Raad dezer Stad ingeleverd, door de Geconftitueerdens en Gecommitteerdens, geene behoorlyke voorkennisfe bekomen en gehad hebben?

2. Of het verhandelde, geduurende de voorfz. twee dagen, door Geconftitueerdens en Gecommitteerdens, met den Raad, niet op dien tyd ter hunner kennisfe is gebracht, en by hun is goedgekeurd? En

3. Of het gene als toen by het voorfz. Addres op de Vroedfchap is verzogt, als nog is en blyft hun gevoelen?

Dat de voorfz. Commisfie de antwoorden, welke zy hoofd voor hoofd bekomen, zullen gelieven aan te teekenen, en daar van aan U Ed. Groot

Achtb,

Sluiten