Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

uwe welbekende befcherming en aanpreifing van des heeren Burgs verdediging van het Atbanafjaandom, aangemerkt worden, als een der bekendfle en allerbekwaamfle verdedigers der vaftgeftelde leer: daar by komt noch, dat te overbekend is, dat uwe Lordfchap de voorzeggingen des N.Teflaments,zyn hoofduudie gemaakt heeft; deze nu zyn, met het onderwerp thans in gefchil, allernaauwft verbonden.

Onze reden wel gebruikt, ingevallen zelfs van de grootfie ongereimdheid , van wat zoort die zyn moge, is overvloedig in Haat ons te toonen, wat valsch is, maar om in godgeleerde twiften te ontdekken,wat regt is, vereifcht ontegenzeggelyk een zekeren graad van kennis van ieder deel der Heilige bladen: fchoon veelen, beiden der kerkelyken en der leken, die of geen, of geheel weinig kennis hebben van den waren zin van het prophetifch gedeelte der Heilige Schrift zo geredelyk befliffen ten voordeele van dat geen, het welk regtzinnig genoemd word, als de jonge en nog onkundige heer zo even genoemd, ben ik nogthans ftout genoeg te beveiligen, dat geen menfcb een bevoegd rechter over het punt in quejlie zyn kan, ten zy hy een klaar begrip hebbe van het algemeen oogmerk en den zin der voorzeggingen , in zo verre die reeds vervuld zyn, enten minnen bekwaam is eene bellaanbare en redelyke verklaring te geven van de natuur van dien algemee* nen afval en fundamentele bedorvenheid van onzen heiligen Godsdienfl:, die het groot onderwerp van meeft alle de voorzeggingen van het Euangelium uitmaakt. i

Waarlyk zonder deze bekwaamheid, kan ik

niet

Sluiten