is toegevoegd aan uw favorieten.

De reis naar Utrecht, eene Nederlandsche geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ris d e reis

welyks begon de geurige uitwaasfeming den dampkring te vervullen , of eene zagte°kalmte verfpreidde zich in het gemoed dezer bedrukte vrouw. Haar boezem, die te voren hevig zwoegde, rees en daalde nu langzamer en meer bedaard : gelyk de golven, na een' uitgeftanen ftorm, en even gelyk, na een fel onwcder , zich noch eenige Hagen in de verte laten hooren , min' hard en duidelyk, zo ook waren de verzuchtigingen , die uit hare geprangde ziel opkwamen. — In één woord, mevrouw Van der Wouden herftelde zigtbaar, naarmate zy het eene kopje thee, na het andere, genoegelyk opflurpte; ja zelfs in zo verre , dat zy gereedelyk hare toeftemming gaf, om met hare vrindin eene wandeling te doen.

Vergeefs vloog Slot, als het ware, byna ademloos, nu gintsch , dan derwaarts, alom waar hy immer konde vermoeden zynen vrind Van der Wouden te zullen aantreffen. Vergeefs wierp hy nu dezen byna omvcrre^ terwyl menig ander eenen gevoeligen floot van hem ontfing, waardoor hy ook menig fcheld. woord tot belooning kreeg, terwyl hy, van zyn' kant, vast vloekte op den onvcrdragelyken flakkengang der meesten, die hem in zyn'

fnel-